Algemene voorwaarden

Leuk dat ik een fotoshoot mag doen!
Om onduidelijkheid te voorkomen heb ik een officieel document laten vastleggen. Namelijk mijn algemene voorwaarden. Zodra je geboekt hebt zul je hierop gewezen worden.

De klant/opdrachtgever maakt een afspraak bij Jessica de Vroege om haar eigen stijl qua fotografie en bewerking. De klant gaat akkoord met de werkwijze van de fotograaf en kan daar later niet op terug komen. Bij gebruikmaking van Jessica de Vroege in wat voor vorm dan ook, gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Jessica de Vroege. Jessica de Vroege is niet verantwoordelijk voor het niet lezen van de algemene voorwaarden door de klant. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op www.jessicadevroege.nl.

Definities

 1. De fotograaf; Jessica de Vroege, KvK 53417658, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 2. De klant; de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaard.
 3. Opdracht; de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Offerte; alle aanbiedingen van de fotografie aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.
 5. Overeenkomst; de overeenkomst van een opdracht tussen Jessica de Vroege (de fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (klant).
 6. Schriftelijk; hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.
 7. Annuleren; beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en klant, inclusief alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.
 2. Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien de fotograaf deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Offerte

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.
 3. Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Wanneer de klant de offerte aanneemt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de fotograaf. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans die indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 5. Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst alleen met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. De fotograaf is in dit geval bevoegd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.
 6. De fotograaf kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

Vergoeding & Uitvoering

 1. De klant betaald de door de fotograaf gehanteerde vergoeding, tenzij tussen klant en fotograaf een aparte vergoeding is afgesproken.
 2. De fotograaf zal de opdracht naar haar beste inzicht en kunnen, uitvoeren, in de stijl en de kwaliteit waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
 3. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 4. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Betalingsvoorwaarden

 1. De fotograaf zal na het maken van de definitieve boeking door de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag.
 2. De klant zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met de opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.
 3. De gehanteerde betalingstermijn is 14 dagen. Voor elke opdrachten wordt een aanbetaling van 25% gevraagd, zodat de datum definitief wordt ingepland door de fotograaf. Deze dient binnen de betalingstermijn te worden voldaan. Voor het resterende bedrag wordt 4 weken voor het plaatsvinden van de reportage een nieuwe factuur toegestuurd. Vindt de opdracht plaats binnen twee weken na factuurdatum, dient het volledige bedrag vooraf te zijn voldaan via bankoverschrijving.
 4. Op verzoek kan in termijnen worden betaald, dit zal schriftelijk door de fotograaf worden bevestigd.
 5. Levering van foto’s, een album, wandproducten of digitale bestanden vindt pas plaats na ontvangst van de volledige betaling door de klant.
 6. Wordt de factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Dit wordt in rekening gebracht als op de eerst en tweede herinnering geen reactie komt.

Aansprakelijkheid

 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotograaf. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. In het geval van verzekerde schade, geldt de aansprakelijkheid tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens een reportage en/of schade die hier direct of indirect door ontstaat. De fotograaf zal haar uiterste best doen ervoor te zorgen dat de reportage naar wens verloopt.
 3. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk dan wel materiële schade door vallen, uitglijden, elektrocuteren etc. tijdens een fotosessie.

Levering & bestellingen

 1. De fotograaf levert de foto’s in hoge resolutie jpg-bestanden. Deze bestanden zijn gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd op licht, kleur, contrast en uitsnede. De fotograaf doet verder een minimale beeldbewerking naar eigen inzicht, passend bij de stijl van de fotograaf. Er worden geen onbewerkte originele bestanden aan de klant geleverd, ook niet tegen betaling.
 2. De fotograaf hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Als richtlijn wordt 4 weken aangehouden. Bij trouwfotografie 7 weken.
 3. Worden foto’s of andere fotoproducten verzonden, inclusief digitale bestanden, zijn deze vanaf het moment van verzending voor risico van de klant tot het moment dat de producten door de fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
 4. Voor de levertijd van de bestelde fotografische producten is de fotograaf afhankelijk van derden. Hierdoor kan de geschatte levertijd gesteld onder punt 30 niet gegarandeerd worden en is de fotograaf niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen die door de leverancier zijn ontstaan.
 5. De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.
 6. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotograaf gebruikte of geadviseerde leveranciers.

Annulering

 1. De klant kan de opdracht uitsluitend per telefoon of e-mail annuleren en voorzien van een geldige reden.
 2. Annuleren van een fotoreportage dient maximaal 48 uur – bij ziekte uiterlijk 24 uur van tevoren – voor de geplande afspraak gedaan te worden en afhankelijk van de reden wordt een nieuwe afspraak gepland.
 3. Bij annulering van de overeenkomst en het niet plannen van een nieuwe afspraak wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Eventueel gedane aanbetalingen worden na annulering niet vergoed en niet verrekend met het te vergoeden annuleringsbedrag.
 4. Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer de fotograaf door omstandigheden of onmacht niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, de fotograaf hiervoor niet verantwoordelijk is. In overleg met de klant zal een nieuwe afspraak gepland worden. In geval van een bruidsreportage, verzorgt de fotograaf, voor zover redelijkerwijs mogelijk, een vervangende fotograaf.

Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en de fotograaf dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na de afspraak schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld.
 2. Klachten die buiten de gestelde termijn in punt 39 binnen komen worden niet in behandeling genomen.
 3. De betalingsverplichting blijf gelden, ook wanneer er een klacht is ingediend.
 4. De fotograaf heeft het recht binnen redelijk termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

Auteursrecht

 1. Het auteursrecht van de foto’s ligt bij de fotograaf. Deze blijft te allen tijde eigenaar van alle beelden.
 2. De klant geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio en sociale media) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt voor het gebruik geen financiële tegemoetkoming.
 3. De klant is verplicht naamsvermelding van de fotograaf te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op het internet.
 4. Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (denk aan uitsnede, collages, kleuren, contrast etc) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf.
 5. De geleverde digitale bestanden op USB-stick of via het fotoprogramma pixieset geven de klant het recht voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 6. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.
 7. Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de gebruikelijke licentievergoeding, zonder recht te verliezen op een vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Portretrecht

 1. De fotograaf behoudt het recht om de gemaakt foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals beschreven in punt 44. Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit per mail worden doorgegeven.
 2. Indien instellingen, organisaties of personen vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, dan kunnen zij zich onder vermelding van gegronde redenen melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, zo snel mogelijk van de website verwijderen.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Privacy

 1. Jessica de Vroege zal in geen geval persoonlijke gegevens (denk aan e-mail, telefoon, adres) zoals bij haar bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden. Zie ook Privacy beleid.

Toepasselijk recht

 1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geld het Nederlands recht.

Jessica de Vroege behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Tevens behoudt Jessica zich het recht om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of wijzigen. Indien nodig worden de wijzigingen schriftelijk aan de klant doorgegeven.